Kim Hinrich
Transport og infrastruktur

Transport og infrastruktur

 • Benzin- og bilafgifter skal udfases
 • Vejnettet skal udbygges
 • DSB skal privatiseres
 • Broafgiften på Storebæltsbroen og Kronprinsesse Marys Bro skal afskaffes
 • Ikke-brofaste øer skal have trafikal ligestilling


Danmark er et land bestående af en halvø og mange øer, og transport mellem landsdelene har historisk altid været en udfordring, og det er det stadig i dag i vort moderne samfund.


Nye Borgerlige ønsker vækst og fremgang for alle landsdele. Det kræver en let tilgængelig og stærk  infrastruktur – med gode veje, broer, toge og færger m.m. der effektivt opfylder et moderne samfunds behov for mobilitet og vækst.

Privatbilisme skal fremmes

Nye Borgerlige ser positivt på privatbilisme. Mange mennesker har lang transport mellem hjem og arbejde, og har ikke altid samme muligheder for kollektiv trafik, som man har i storbyerne, og mange familier er derfor meget afhængige af en bil eller to.


Vi arbejder for en total afvikling af registreringsafgiften og for en halvering af benzinafgiften.


Ingen brugerbetaling

Nye Borgerlige er imod nogen form for brugerbetaling på de danske motorveje og broer. Infrastruktur skal ikke være et skjult og væksthæmmende beskatningsobjekt.


Vejnettet/motorveje

Vi ønsker en hurtigere og kontinuerlig udbygning af det danske vejnet. Den tid, der bliver brugt på at holde i kø på de danske motorveje svarer til 13.000 helårsjob. Transport tager tid, men den tid, den tager for meget, når der er kødannelser, tager tid fra noget andet – nemlig arbejde, fritid og familien. Det skal der rettes op på.


Der går generelt for lang tid fra behovet for udbygning af en strækning konstateres til arbejdet er udført. Det gælder både i fasen med forberedelse og planlægning og selve udbygningen, hvor trafikken ofte i årevis generes unødigt længe.


Nye Borgerlige vil arbejde for, at der afsættes betydeligt flere midler til udbygning af infrastruktur og en langt hurtigere gennemførsel af projekterne.


Privatisering af DSB

Nye Borgerlige ønsker at privatisere DSB og konkurrenceudsætte togdriften i Danmark – for kundernes bedste. Tiden er løbet fra offentligt ejede driftsselskaber. Infrastrukturen i form af skinner, signaler og elledninger bør ejes af samfundet, men driften varetages af private.


Kollektiv trafik

Bustrafik og hyrevognskørsel bør gives frie konkurrencebetingelser. Det vil sikre bedre service, lavere priser og de bedste af de nye teknologiske løsninger. Markedet er bedre end politikere til at tilfredsstille borgernes transportbehov.


Indenlandske flyforbindelser

Nye Borgerlige ønsker at fremme den indenlandske flytrafik ved at fjerne de konkurrenceforvridende lufthavnsafgifter på danske indenrigsruter.


Trafikal ligestilling

Der gives i dag tilskud til færgesejlads fra og til de danske øer, men Nye Borgerlige ønsker fuld økonomisk trafikal ligestilling, således at det ikke koster mere at sejle 1 km på den blå landevej, end det koster at køre 1 km på den sorte landevej – hele året og på alle afgange.


Økonomi- & Indenrigsministeriet har beregnet, at 1 kørt km på den sorte landevej koster kr. 3,53, og samme takst ønsker vi skal gælde for færgetransport pr. km. for alle danske øer. Nye Borgerlige har i sin økonomiske plan afsat de nødvendige 300 mio kr. til den fulde økonomiske trafikale ligestilling.


Den fulde økonomiske trafikale ligestilling for de danske øer vil direkte omregnet ( afstand gange ministeriets km.sats ) eksempelvis betyde, at en enkeltbillet med bil på alle afgange hele året med færge fra:


 • Læsø / Frederikshavn, som i dag koster kr. 685,- på de dyreste afgange, så vil koste kr. 99,-
 • Samsø / Hou, i dag kr. 458.- på de dyreste afgange, så vil koste ca. kr. 113,-
 • Samsø / Kalundborg, i dag kr. 435 på de dyreste afgange, så vil koste ca. kr. 118,-
 • Ærø / Svendborg, i dag kr. 238,- på de dyreste afgange, så vil koste ca. kr. 85,-
 • Rønne / Ystad, i dag kr. 1.119,- på de dyreste afgange, så vil koste ca. kr. 242,-
 • Fanø / Esbjerg, i dag kr. 212,- på de dyreste afgange, så vil koste ca. kr. 10,-

Dyr færgetransport skal være en saga blot, for transport af varer og personer må ikke betyde en ekstra økonomisk byrde for vores ø-samfund, samfund som vi alle ønsker bevaret som levende samfund med muligheder for vækst og velstand.

Afgiften på Storebælt skal væk

Nye Borgerlige ønsker broafgiften på Storebæltsbroen helt væk. Det vil fremme mobiliteten for både personer og for vore virksomheder. Det skal være slut med, at politikerne løbende bruger broafgifter som en slags politisk kassekredit.


Den 3. Limfjordsforbindelse

Limfjordstunnelen nåede i 2016 sin kapacitetsgrænse på 80.000 daglige bilister, og det er flere år siden at Limfjordsbroen nåede sin på 31.000. De to forbindelser er nu deciderede flaskehalse og tidsrøvere for bilisterne og dermed væksthæmmende for hele det nordlige Jylland.
En 3. Limfjordsforbindelse vest om Aalborg og via Egholm vil forretningsmæssigt være blandt landets bedste infrastruktur investeringer.


Egholmforbindelsen er den bedste løsning for både borgere, erhvervsliv, miljø og for den nordjyske samfundsudvikling. Den vil spare trafikanterne for millioner af rejsetimer og dermed betyde mindre udledning af CO2. Der bliver færre trafikuheld, og en masse unødvendig trafik vil blive trukket ud af Aalborg.


Der er allerede lavet en VVM-analyse, og Nye Borgerlige vil politisk presse på for, at der snarest laves en anlægslov og der i finansloven afsættes statslige midler, så byggeriet, der vil tage seks til otte år, kan komme i gang snarest. Folketinget bør nu prioritere den 3. Limfjordsforbindelse.


E45/ den østjyske motorvej

Udvidelsen af E45 fra fire til seks spor mellem Skanderborg og Aarhus er sat i gang, men Nye Borgerlige ønsker samme udvidelse helt ned til den tyske grænse. På strækningen kører mange lastbiler, der på grund af deres lavere hastighed, gør det svært at komme frem i tæt trafik. På de firesporede delstrækninger af E45 betyder det reelt set, at personbilerne har et spor i hver retning det meste af døgnet.


Motorvej Næstved-Rønnede

Der bør bygges en motorvejsforbindelse fra Sydmotorvejen til Næstved. Næstved er den største by i Danmark, som endnu ikke er forbundet med motorvejsnettet og bør som følge deraf opprioriteres.


Frederikssundsmotorvejen

Nye Borgerlige vil have færdiggjort Frederikssundsmotorvejens etape 3 hurtigst muligt. På Frederikssundsvejen igennem Egedal kommune kører der i døgnet cirka 25.000 køretøjer, hvilket skaber problemer med trafikafviklingen i Ølstykke, Stenløse og Veksø om morgenen og om eftermiddagen igennem de berørte byer. Alle, der bor i Egedal og Frederikssund kommune, kan nikke genkendende til dette scenarie.


Kronprinsesse Marys Bro

Nye borgerlige vil fritage trafikanterne på den nye bro for brugerbetaling. Infrastruktur fremmer mobilitet og økonomisk vækst, og der er ingen fornuftigt forklaring på, at skatteyderne betaler for en limfjordsforbindelse, men brugerne skal finansiere en bro over Roskilde Fjord.


Hillerødmotorvejen

Nye Borgerlige vil have opgraderet motortrafikvejsstrækningen fra Lillerød til Hillerød til en motorvej hurtigst muligt. Strækningen er én af landets mest trafikerede med ca. 28.000 bilister i døgnet.


Havnetunnel i København

Nye Borgerlige støtter etableringen af en østre ringvej udenom bykernen ved at etablere en tunnel under havneløbet, der kan forbindes til de eksisterende indfaldsveje fra nord og syd.


Ring 5

Projektet bør skrinlægges og begrænsningerne for lodsejerne ophæves. Ring 5 ville udelukkende være en fordel for gennemkørende lastvognstrafik mellem Sverige og Tyskland – en lastvognstrafik som som i dag for en stor del klares mere miljøvenligt af færger mellem Sverige og Tyskland.