Kim Hinrich
Natur, miljø og landbrug

Natur, miljø og landbrug

 • Færre regler, enklere love og mindre bureaukrati
 • Lovbunden garanti om lige konkurrenceforhold
 • Regulering baseret på fakta og data fremfor teori og computermodeller
 • Lavere skatter og færre tilskud
 • Bedre muligheder for øget produktion

  Landbruget skal udvikles ikke afvikles

  Vi ønsker at skabe rammerne for et moderne højteknologisk landbrug, der får en fair mulighed for at genvinde tabte markedsandele, udvikle produktionen og formindske aftrykket på miljøet.


  Vi ønsker at tilbagerulle den overimplementering af EU-direktiver, som er stærkt konkurrenceforvridende for erhvervet, samt skader kvaliteten af produktionen.


  Vi ønsker at afskaffe afgifter på bekæmpelsesmidler og ejendomsskatter – således at landmanden beskattes når han har tjent pengene – ikke inden.


  Vi ønsker arealstøtten afviklet over tid.


  Vi ser positivt på nationalparker og tværkommunale naturparker, når de etableres efter lokale ønsker i samspil med landbruget. Naturparker kan være med til at bevare den særegne danske natur.


  Garanti om lige konkurrenceforhold

  Vi vil indføre en lovbunden national garanti mod konkurrenceforvridende foranstaltninger. Næsten 4/5 af dansk landbrugsproduktion eksporteres, og det er afgørende, at erhvervet kan konkurrence frit på eksportmarkederne med eksempelvis Sverige, Nordtyskland og England.


  Med fair konkurrencevilkår vil dansk landbrug og fødevareproduktion bane vejen for større velstand og højere beskæftigelse i hele samfundet.


  Konkurrencegarantien skal gælde for al regulering, som lægges ned over erhvervet både i form af afgifter og skatter, i forhold til administrative byrder og produktionsmæssige begrænsninger.


  Sæt landbruget fri – lavere skatter frem for arealstøtte

  EU bruger omkring halvdelen af sit budget på landbrugsstøtte. Det medfører overproduktion af landbrugsvarer af lav kvalitet og holder liv i uproduktive landbrug. Denne forvridning af markedskræfterne bør ophøre.


  En afvikling af arealstøtten skal ske gradvis og i sammenhæng med skattelettelser til landbruget, så konkurrenceevnen ikke forringes.


  Ejendomsskatter og jordskatter i landbruget afskaffes.


  Pesticidafgifter afskaffes.


  Arveafgifter afskaffes.


  Grundvand og dyrevelfærd

  Nye Borgerlige vil værne landets fælles ressourcer herunder den næringsrige jord, det rene grundvand og de fiskerige kystnære farvande.


  Vi ser landmændene som forvaltere og beskyttere af de fælles ressourcer.


  Vi ønsker en miljøregulering baseret på fakta med baggrund i målinger, konkrete registreringer og med proportionalitet mellem miljøpåvirkning og produktionsvilkår. Det skal give mening, at tvinge verdensmesteren til forbedre sig mere end de næstbedste eller ringere.


  Staten skal frikøbe jord, der ikke rentabelt kan dyrkes med de miljørestriktioner, som landmanden pålægges og give bedre muligheder for etablering af erstatningsnatur.


  Nye regler for dyrevelfærd skal gennemføres i en tidshorisont, som respekterer de store investeringer i erhvervet.


  Ja til økologi, men nej til skæv økologi-støtte

  Den økologiske produktion skal ikke holdes kunstigt oppe med offentlige tilskud eller offentlig indkøbspolitik.


  Det økologiske og det konventionelle landbrug skal konkurrere på lige vilkår.


  Nye Borgerlige støtter indfasning af renere teknologi baseret på ny viden. Som en del af rammevilkårene skal det garanteres, at der ikke sker en konkurrenceforvridning i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.

  Landbruget er vores kulturarv – og vores fremtid

  Dansk landbrugs indsats udgør en hjørnesten i Danmarks moderne historie. Landbruget blev grundlaget for velstanden i Danmark. Den historie er ikke slut.


  Dansk landbrugs know how er respekteret og efterspurgt i hele verden. Nye Borgerlige vil hjælpe til at genskabe respekten for og anerkendelsen af landbruget i Danmark.


  Danske landmænd er Danmarks vigtigste naturforvaltere og naturbeskyttere. Regulering af miljøhensyn skal ske i tillid til landmændenes rolle som naturforvaltere og basere sig på fakta, erfaring og sund fornuft.


  Med bedre rammer for landbrugsproduktion og de tilknyttede virksomheder kan landbrugserhvervene blive en vækstmotor for landdistrikterne, som i dag trues af affolkning og stagnation. Det skal vi udnytte.


  Bedre rammevilkår betyder også mere fair konkurrence. Beregninger peger på, at en gennemsnits dansk landbrugsbedrift afleverer op mod 1 mio. kr. mere i skatter og afgifter m.v. end sammenlignelige konkurrenter omkring Danmark. Den forskelsbehandling skal fjernes.


  Overimplementering

  Konkurrencegarantien skal være et værn mod overimplementering af EU-regler. Alt for ofte overimplementeres EU-regler på initiativ af danske embedsmænd og politikere.


  Konkret skal overimplementeringen af Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet og IE-direktivet fjernes.


  Vandrammedirektivet, fordi alt for mange vandløb er klassificeret som naturlige.


  Habitatdirektivet, fordi det skaber betydelige barrierer ved udvidelse af nye anlæg.


  IE-direktivet, fordi Danmark har ladet betydelig flere virksomheder og husdyrbrug omfatte af en miljøgodkendelsesordning end påkrævet.


  Selvejet er velejet

  Nye Borgerlige er åben overfor forskellige ejerformer.


  Vi anerkender den positive indflydelse selvejet har haft for samfundsudviklingen.


  Vi ser gerne de forestående generationsskifter vedbliver i selvejet og ønsker at understøtte en udvikling, hvor flere danskere kan bo og arbejde i landdistrikterne.


  Styr på eller væk med offentlige tilskud

  Vi ser meget positivt på udviklingen af nye teknologier, der eksempelvis forarbejder husdyrsgødning med henblik på genanvendelse.


  Vi er imod skattefinansierede tilskud til biogasanlæg og andre tiltag på miljøområdet.


  Nye Borgerlige er tilhænger af det private initiativ. Staten skal sætte rammerne ikke detailstyre.


  Vi ønsker omfanget af tilskud og udligningsmidler, som er knyttet til dansk landbrug og fødevareproduktion, kraftigt reduceret.


  Natursyn

  Nationalparker og tværkommunale naturparker er med til at bevare vores landskaber, natur og kulturhistoriske værdier.


  Nationalparker og tværkommunale naturparker bør etableres efter lokale ønsker i samspil med landbruget.


  Vi anerkender jægernes væsentlige rolle i reguleringen af vildt, naturpleje og dermed jægernes positive betydning for danskernes naturoplevelser.