Kim Hinrich
Kirkepolitik

Kirkepolitik

 • Folkekirkens særstilling bevares
 • Kristendomsundervisningen skal styrkes
 • Anerkendelse af islamiske trossamfund ophæves

  Vores frihed og vores værdier hviler på et kristent, demokratisk fundament, som danskere før os har kæmpet sig til. Nye Borgerlige vil værne om de kristne grundværdier som et bærende element i den danske kultur.


  Folkekirkens særstilling bevares

  Kirke og stat er adskilt ved hjælp af de uafhængige og selvstændige menighedsråd, der vælges gennem et demokratisk system af samme tyngde som valgene til kommuner, regioner og Folketing. Folkekirken er samtidigt og utvetydigt underlagt Folketinget; netop på grund af de uafhængige menighedsråd har vi ikke en statskirke, men en folkekirke. Ingen kan udtale sig på kirkens vegne, og ingen kan tage kirken til indtægt for egen mening.


  Det forhold mellem stat og kirke ønsker Nye Borgerlige bevaret; vi er derfor modstander af ideer om et centralt kirkeligt råd, en kirkesynode, og lignende forsøg på at etablere kirken som en samlet magt i samfundet.


  Vi ønsker civilregistreringen fortsat, som den foregår i dag; vi ser ingen grund til at ændre en hundredårig praksis, der har vist sig at opfylde sit formål.

  Kristendomsundervisningen skal styrkes

  Vi ønsker kristendomsundervisning i skolen – ikke forkyndelse, men undervisning – styrket, fordi den kristne kulturarv er afgørende for både den vestlige og den danske kultur. Det er vigtigt, at de kommende generationer forstår den baggrund, der har formet den kultur, de lever i og senere skal forvalte.


  Anerkendelse af islamiske trossamfund ophæves

  Staten må kun anerkende trossamfund udenfor folkekirken, når disse både i deres trosgrundlag og i deres praksis her og i andre lande utvetydigt anerkender national lovs overhøjhed, herunder trosfriheden og forbuddet mod at opfordre til vold, jævnfør Grundlovens § 67 samt respekterer menneskerettighederne, navnlig religions- og trosfrihed, herunder retten til at skifte religion eller til at fravælge religiøs tilknytning.


  Vi ønsker derfor, at statsanerkendelsen af islamiske trossamfund fjernes, indtil ovenstående betingelse er opfyldt.


  Det vil betyde, at islamiske trossamfund mister privilegier i form af skattefradrag for donationer, adgang til at foretage vielser og navneregistrering samt til at importere prædikanter på særlige lempelige vilkår for opholdstilladelse.